brosura

izbori u bih 2006. i 2010. godine

izvještajo rezultatima predizbornog anketnog istraživanja i analize izbornih programa

analiza izbora u bih 2010.godine

izvještaj o prijavljenoj imovini na izborima u bih 2006. i 2010. godine

statistika
Posjete sadržajima : 332757
Na osnovu člana 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH«, broj 32/01) osnivačka skupština udruženja Centar za humanu politiku održana 21. oktobra 2003. godine u Doboju usvojila je
STATUT
udruženja Centar za humanu politiku

I  OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje Centar za humanu politiku (u daljem tekstu: udruženje) osnovano je sporazumom usvojenim na osnivačkoj skupštini održanoj 21. oktobra 2003. godine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje će djelovati na području Bosne i Hercegovine u oba njena entiteta.

Član 2.

Ovim statutom u skladu sa zakonom uređuje se:
- naziv udruženja, skraćeni naziv i adresa udruženja,
- ciljevi udruženja,
- postupak za primanje i isključivanje članova,
- organi udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove skupštinu, uslovi i način raspuštanja odnosno prestanka rada,
- pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima udruženja i organ ovlašten za nadzor nad korištenjem sredstava,
- javnost rada,
- postupak za izmjene i dopune statuta i način donošenja drugih opštih akata,
- opis oblika i sadržaj pečata,
- zastupanje udruženja,
- uslovi i postupak za pripajanje, razdvajanje,transformaciju i prestanak rada udruženja,
- postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju prestanka rada udruženja.


II  NAZIV, SJEDIŠTE I ADRESA UDRUŽENJA

Član 3.

Puni naziv udruženja na tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini je:
- udruženje Centar za humanu politiku,
- удружење Центар за хуману политику,
- udruga Centar za humanu politiku.

Skraćeni naziv udruženja je: chp, цхп i chp.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: Association Center for Humane Politics.


Član 4.

Sjedište udruženja je u Doboju.

Adresa udruženja je: Pijeskovi C2/68.

Član 5.

Udruženje može imati svoj znak, amblem i zastavu.

Oblik i izgled znaka, amblema i zastave udruženja utvrđuje se posebnom odlukom i prijavljujenadležnom ministarstvu.

III CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 6.

Cilj udruženja je da promoviše ideje, interese i ličnosti koji se zalažu za izgradnju humanijeg, demokratičnijeg, pravednijeg  i bogatijeg društva i jačanje institucija odgovorne vlasti.

U ostvarivanju svog cilja udruženje će obavljati sledeće djelatnosti:
- organizovanje istraživanja relevantnih društvenih problema i prezentacija stavova o stanju u društvu i rezultatima vršenja vlasti,
- učešće u aktivnostima i projektima koji imaju za cilj reforme, razvoj i rješavanje problema u određenim društvenim oblastima,
- promovisanje visokih demokratskih standarda i dobrih iskustava iz oblasti ljudskih prava
i sloboda, funkcionisanja pravne države, tolerancije, političke odgovornosti, socijalne politike, međunarodne saradnje i slično,
- organizovanje seminara, javnih tribina, okruglih stolova, izdavanja štampanih i video
materijala i sličnih aktivnosti,
- pomoć građanima i ugroženim socijalnim i marginalnim grupama u cilju zaštite njihovih
osnovnih prava, sloboda i interesa,
- saradnja sa odgovarajućim udruženjima i drugim organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

IV  ČLANSTVO UDRUŽENJA

Član 7.

Članovi udruženja mogu postati građani koji podržavaju ciljeve i osnovne principe djelovanja ovog udruženja.

Član 8.

Članovi udruženja imaju sledeća prava i obaveze:
- da biraju i da budu birani u organe udruženja,
- da aktivno učestvuju u radu udruženja,
- da budu potpuno i pravovremeno informisani o radu udruženja,
- da čuvaju i podižu ugled udruženja,
- da ostvaruju druga prava i obaveze utvrđene ovim statutom i drugim aktima udruženja.

Član 9.

O prijemu novih članova i isključenju članova iz udruženja odluku donosi skupština dvotrećinskom većinom na prijedlog predsjednika udruženja.

Prijem novih članova udruženja vrši se na osnovu zahtjeva i izjave da su upoznati sa ciljevima  i djelatnošću udruženja i svojim pravima i obavezama kao članovi udruženja.

Iz udruženja članovi mogu biti isključeni na vlastiti zahtjev ili kada njihovo djelovanje dođe u sukob sa osnovnim ciljevima i interesima udruženja.

V  ORGANI UDRUŽENJA

Član 10.

Organi udruženja su skupština i predsjednik udruženja.

Član 11.

Skupština je najviši organ udruženja i čine je svi članovi udruženja.

Skupština udruženja ima sledeće nadležnosti:
- donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte udruženja,
- odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i drugim statusnim promjenama,
- imenuje i razrješava predsjednika udruženja,
- razmatra izvještaj o radu udruženja,
- odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa udruženja.

Član 12.

Sjednice skupštine udruženja održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Predsjednik udruženja saziva sjednice skupštine.

Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje najmanje dvije trećine članova udruženja.

Sve odluke iz svoje nadležnosti skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova udruženja.

Član 13.

Predsjednik udruženja ima sledeća ovlaštenja:
- organizuje i rukovodi radom udruženja,
- provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština udruženja,
- priprema sjednice skupštine udruženja,
- priprema nacrt statuta i drugih akata koje donosi skupština udruženja,
- raspolaže imovinom udruženja,
- podnosi godišnji izvještaj o svom radu skupštini na usvajanje,
- vrši i druge poslove određene statutom i drugim aktima koje je usvojila skupština udruženja.

Član 14.

Predsjednik udruženja imenuje se na period od četiri godine iz reda članova udruženja.

Predsjednik udruženja može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je imenovan u sledećim slučajevima:
-    na vlastiti zahtjev,
-    kada mu prestane članstvo u udruženju,
-    kada djeluje suprotno zakonu, statutu i drugim aktima skupštine udruženja,
-    kada svojim djelovanjem nanosi štetu udruženju.

VI  IMOVINA UDRUŽENJA

Član 15.

Imovinu udruženja čine prava, stvari i novac koje udruženje stiče u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Udruženje za obaveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Član 16.

Sredstva za rad udruženja obezbjeđuju se od:
- članarine,
- dobrovoljnih priloga i poklona,
- državnih subvencija i po osnovu ugovora sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima,
- prihoda stečenih kroz ostvarenje ciljeva i aktivnosti udruženja,
- ostalih prihoda u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Visinu članarine utvrđuje skupština udruženja posebnom odlukom.

Član 17.

Imovinom udruženja upravlja skupština koja može dio svojih ovlaštenja prenijeti na predsjednika udruženja.

Predsjednik udruženja u okviru svojih nadležnosti ovlašten je da potpisuje akta koja se odnose na sticanje i raspolaganje imovine udruženja i finansijsko poslovanje.

Član 18.

Skupština vrši nadzor nad korištenjem sredstava udruženja.

Funkciju nadzora skupština ostvaruje kroz razmatranje redovnog godišnjeg izvještaja o stanju imovine i finansijskog poslovanja udruženja i vanredno na osnovu zahtjeva najmanje trećine članova udruženja.

VII  JAVNOST RADA

Član 19.
Rad udruženja je javan.

Članovima udruženja i drugim zainteresovanim licima dostupni su svi podaci o radu udruženja.

VIII  STATUT I DRUGA AKTA UDRUŽENJA

Član 20.

Incijativu za izmjene i dopune statuta može podnijeti svaki član udruženja.

Član 21.

Prijedlog za izmjene i dopune statuta utvrđuje predsjednik udruženja.

Utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna statuta  dostavlja se skupštini najmanje deset dana prije održavanja sjednice skupštine udruženja.
                                                                  
Član 22.

Određena pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva udruženja mogu se bliže urediti odlukama i drugim opštim aktima koje donosi skupština udruženja.
                                                            
Član 23.

Izmjene i dopune statuta i druge opšte akte donosi skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova udruženja.

IX  PEČAT UDRUŽENJA

Član 24.

Udruženje ima svoj pečat.  

Pečat udruženja je okruglog oblika prečnika 30 mm u kojem je uz unutrašnji obod kruga upisano: udruženje centar za humanu politiku i association center for humane politics,a u sredini:chp.

X  ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 25.

Udruženje zastupa predsjednik udruženja.

Predsjednik udruženja može dati pismenu punomoć drugom stručnom licu za zastupanje udruđenja u postupcima pred nadležnim organima.

XI  STATUSNE PROMJENE UDRUŽENJA

Član 26.

Pod statusnim promjenama udruženja podrazumjeva se:
- pripajanje udruženja drugom udruženju,
- razdvajanje udruženja na dva ili više udruženja,
- transformacija udruženja u udruženje od javnog interesa ili udruženje sa djelimičnom izmjenom ciljeva i djelatnosti,
- prestanak sa radom udruženja.

Član 27.

Odluku o pripajanju, razdvajanju, transformaciji ili prestanku sa radom udruženja donosi skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova udruženja.

Član 28.

U slučaju prestanka rada udruženja imovina koja preostane po izmirenju obaveza prenosi se odlukom skupštine na neku humanitarnu organizaciju.

XII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.


Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja na osnivačkoj skupštini udruženja, a primjenjuje se od dana upisa udruženja u registar kod nadležnog ministarstva.

 
Broj: 2/03
Doboj, 21.oktobra 2003.godine

Predsjedavajući skupštine,
M. Dejanović

 

 
Komnentari
poplave su kazna i opomena, ličimo na sodomu i gomoru

Ovogodišnji potop i njegove stravične posljedice po građane i imovinu posljedica su višedecenijskog institucionalnog nerada i neodgovornosti u oblasti zaštite od poplava i prirodna, božja ili nečija druga kazna i poslednja opomena, zato što smo se odrodili, odprirodili, odbožili i razvratili kao ljudi, vjernici, vlastodršci i pripadnici međunarodne, državne, lokalne, mjesne, porodične i neke druge zajednice i zato što naši gradovi, države i Zemlja sve više liče na Sodomu i Gomoru.

Opširnije...
 
o nezadovoljstvu, pobuni i prividu proljeća
Zašto građanski protesti u Tuzli, Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bihaću i još nekim gradovima u BiH neće imati revolucionarni domet, zašto nemaju kapacitet da promijene društvene odnose i nedemokratski sistem, zašto nisu postali masovniji i teritorijalno obuhvatniji i zašto će opet kompromitovati ideju i mogućnost budućih masovnih i revolucionarnih pobuna?
Opširnije...
 
ubijanje nade
Na današnji dan, prije deset godina, ubijen je  predsjednik srbijanske vlade, a istoga dana, deset godina kasnije, ubijena je, po ko zna koji put, nada građanima RS da imaju vladu koja će, umjesto partijskim, kriminalnim i tuđinskim, služiti narodnim interesima.  Baš tako, izbor nove vlade RS služi isključivo ubijanju građanske nade i nema nikakve veze sa uspostavljanjem odgovornije, uspješnije i  manje korumpirane vlasti. Da ne bude zabune, ubijanje nade u dobru vlast je svjetski proces, koji nije zaobišao ni  drugi dio BiH, kao ni susjedne i većinu drugih svjetskih država.
Opširnije...